چهارشنبه 26 شهريور 1393

سرخط اخبار
واشنگتن در پی کسب حمایت قاهره و الازهر ترکیه اردوغان، موفق در داخل ناکام در خارج ایران برنده این جنگ است آیا پایان عمر طالبان پاکستان فرا رسیده است؟