دوشنبه 8 شهريور 1395

سرخط اخبار
چرا کلینتون در انتخابات پیروز می شود؟ عناصری که کشور را قوی کرده است دوستانی که می‌توانند همچنان دوست باشند استبداد، جامعه را خشن می‌کند